Nguồn nhân lực

Ban Giám Đốc

Phòng Dịch Vụ Hàng Hải - Vận Tải

Phòng Kinh Doanh- Môi Trường - Kế Hoạch & Đầu Tư

Phòng Hành Chính - Pháp Chế

Phòng Tài Chính - Kế Toán

Tập Thể Nhân Sự Công Ty - Khối Văn Phòng