THÀNH TỰU

STT

Năm

Bằng khen/Giấy khen/Chứng nhận

Cơ quan cấp

1

2005

Giấy khen

 Quyết định của số 77/QĐ-CT-TCCĐ ngày 8 tháng 3 năm 2006

Tổng cục Thuế Việt Nam

2

2006

Giấy khen

Quyết định số 412/QĐ-TCT ngày 23 tháng 4 năm 2007

Tổng cục Thuế Việt Nam

3

2007

Bằng khen

Quyết định  số 664/QĐUB ngày 14 tháng 02 năm 2008

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

4

2007

Giấy khen

 Quyết định số 19/KT-MT ngày 17 tháng 13 năm 2008

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

5

2008

Bằng khen

Quyết định số 640/QĐUB ngày 14 tháng 02 năm 2009

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

6

2009

Bằng khen

Quyết định số 1589/QĐUB ngày 15 tháng 4 năm 2009

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

7

2009

Bằng khen và Cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc

Quyết định số 3010/Q Đ-BCT  ngày 15 tháng 6 năm 2009

Bộ trưởng Bộ Công Thương

8

2013

Bằng khen

Quyết định số 1013/QĐUB ngày 10 tháng 3 năm 2014 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

9

2014

Bằng khen

Quyết định số 297/QĐUB ngày 26 tháng 01 năm 2015

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

STT

Năm

Danh hiệu thi đua

Cơ quan cấp

1

2008

Tập  thể lao động xuất sắc

Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2009

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

2

2009

Tập  thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2010

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

3

2010

Tập  thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

4

2012

Tập  thể lao động xuất sắc

Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2013

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

5

2013

Tập  thể lao động xuất sắc

 Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2013

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

6

2014

Tập  thể lao động xuất sắc

Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 26 tháng 1 năm 2015

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

7

2014

Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

8

2015

Cờ thi đua  của Ủy ban nhân dân Thành phố cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 18 tháng 2 năm 2014

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh