Ban Lãnh Đạo công ty

Ban Giám Đốc

Ông Nguyễn Phước Đạt

Giám Đốc Điều Hành

Bà Trịnh Thị Hương

Phó Giám Đốc Nội Chính

Bà Trương Thị Diễm Trang

Phó Giám Đốc Tài Chính

 

 

Trưởng Bộ Phận

Ông Ngô Văn Thơm

Giám đốc Công ty thành viên

Ông Nguyễn Văn Thanh

Trưởng phòng Khai thác - Kinh doanh

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

Trưởng phòng Pháp Chế

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

Phó phòng Kế Toán

Bà Lương Thị Anh Vân

Phó phòng Khai thác - Kinh doanh

 

Ông Phan Vũ Trường

Giám Đốc công ty thành viên