Ban Lãnh Đạo công ty

BAN GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Phước Đạt

Giám Đốc Điều Hành

Bà Trịnh Thị Hương

Phó Giám Đốc Nội Chính

Bà Trương Thị Diễm Trang

Phó Giám Đốc Tài Chính

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY THÀNH VIÊN

 

Ông Ngô Văn Thơm

Giám đốc Công ty thành viên

Công ty TNHH Logistics Mê Kông

 

 

Ông Phan Vũ Trường

Giám Đốc công ty thành viên

Công ty TNHH Môi Trường Mê Kông

 

 

 

 

 

Ông Trần Bảo Tín

Giám Đốc công ty thành viên

Công ty TNHH Bạch Đằng FlyAsh

 

 

TRƯỞNG BỘ PHẬN

 

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

Trưởng phòng Pháp Chế

 

 

Bà Trần Lê Anh

Trưởng phòng Kế Toán

 

 

Ông Nguyễn Văn Thanh

Trưởng phòng Khai thác - Kinh doanh

Ông Phan Thanh Nhàn

Phó phòng Khai thác - Kinh doanh